Obchodní podmínky

Prodávající:

Garden Season s.r.o.
sídlo: Vratislavova 77/31, 128 00, Praha 2
IČO: 24732206, DIČ: CZ 24732206

Kontaktní údaje
Telefon: 603 412 881
E-mail: obchod@anglickasezona.cz
Prodejna: Anglická Sezóna, Garden Season s.r.o., Nedvědovo náměstí 1, 147 00, Praha 4
Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
5608019001/5500 – Raiffeisen Bank
SWIFT/BIC RZBCCZPP 
IBAN CZ6155000000005608019001

Prodávající je plátcem DPH.

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

2. Objednání zboží

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího, včetně nákladů na dopravu.

Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží v případě, že zboží není momentálně na skladě a nelze-li jej zajistit ani u dodavatele (a zároveň vrátí kupujícímu přijatou kupní cenu).

3. Cena a platba

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní společnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

U zboží, které není skladem (týká se zejména zakázkové výroby nábytku, tapet a textilií, eventuálně dalších druhů zboží), si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu zálohy ve výši 70% z celkové částky. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím je tato záloha nevratná pokud je zakázka již v realizaci.

4. Dodací lhůta

Dodací lhůta na zboží skladem je v průměru 2 – 7 dní. Zboží skladem prodávající vyexpeduje v nejbližším možném termínu.

V případě zboží na objednávku bude kupující telefonicky nebo e-mailem informován o nejbližším možném termínu. U zakázkové výroby nábytku je dodací lhůta přibližně 8 - 12 týdnů, v případě tapet a textilií v průměru 4 - 6 týdnů. Dodací lhůta začíná dnem uhrazení 70% zálohy.

V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na e-mailové adrese obchod@anglickasezona.cz nebo v pracovní době prodejny na tel. 731 741 965.

5. Dopravní podmínky a poštovné

Způsoby doručení zásilky a jejich ceny:

  • Osobní odběr na prodejně - 0 Kč
  • DPD po České republice - 120 Kč
  • DPD na Slovensko - 320 Kč
  • Nábytek a jiné rozměrné zboží - v závislosti na vzdálenosti a objemu

Objednané zboží si může kupující vyzvednout na prodejně Anglická sezóna, Nedvědovo náměstí 1, 147 00, Praha 4, během otevírací doby. Zboží bude rezervováno po dobu 5 pracovních dní. Na prodejně je možné platit hotově nebo platební kartou, přijímáme karty Visa, MasterCard a Visa Electron.

Zboží je posíláno společností DPD, a to i na Slovensko. Dodací lhůta je v rámci Čech 24 hod od expedice zboží, probíhá přes den od 10 – 18.00 hod. V době Vaší nepřítomnosti Vás bude dopravní společnost kontaktovat a domluví se na předání zásilky.

Nábytek a další objednávky velkého objemu ke kupujícímu přepravuje převážně společnost LOGFLEX CZ s.r.o. Cena se odvíjí od vzdálenosti a objemu. Dopravce zboží pouze odveze, není to stěhovací firma a není na stěhování pojištěna. Na vynošení nábytku je třeba domluvit se s prodávajícím předem nebo si zařídit stěhování vlastní. Případně je možno nábytek bezplatně vyzvednout na pobočce dopravce: LOGFLEX CZ s.r.o, Na Dlouhém 103, 251 01 Říčany - Jažlovice, Prologis Park D1 East, hala DC8. V případě prodlení s vyzvednutím zboží na straně kupujícího delším než jeden týden si dopravce účtuje poplatek za skladování. Stejné podmínky platí i pro rozvoz nábytku na Slovensko.

6. Záruka a reklamace

Není-li na www.anglickasezona.cz uvedeno u daného výrobku jinak, činí záruční doba 24 měsíců při prodeji spotřebiteli. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním a na vady způsobené neodborným zásahem do výrobku.

Pokud v průběhu záruční doby shledá kupující zboží vadným, neprodleně informuje prodávajícího a dohodne se s ním na postupu vyřízení reklamace. Jde-li o vadu zjevnou na první pohled při převzetí zboží (pravděpodobně způsobenou během přepravy atp.) je kupující nadto povinen pořídit o vadě fotografickou dokumentaci a bezodkladně ji zpřístupnit prodávajícímu. Případné prodlení v uplatnění práv z vadného plnění, pokračující užívání vadného zboží, či nedodržení těchto reklamačních podmínek může mít za následek znemožnění objektivního posouzení věci a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby: u menšího zboží doručením na adresu Anglická Sezóna, Garden Season s.r.o., Nedvědovo náměstí 1, 147 00, Praha 4, u rozměrného zboží osobní dohodou. Při předání zboží k reklamaci je kupující povinen doložit doklad o vlastnictví zboží – fakturu, daňový doklad. Náklady za dopravu k prodávajícímu hradí kupující. Jakmile bude reklamace vyřízena, zboží bude zasláno kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby výše uvedených společností. V případě oprávněnosti reklamace hradí dopravné zpět ke kupujícímu prodávající. V případě neoprávněné reklamace budou případná oprava a náklady na dopravu účtovány kupujícímu v plné výši.

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom kupujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů, v případě potřeby je možné prověřit stav reklamace na obchod@anglickasezona.cz nebo v pracovní době prodejny na tel. 731 741 965.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí doručeného zboží přepravní společností. Nevztahuje se na osobní nákup zboží v místě prodávajícího. Nevztahuje se na zboží vyráběné na zakázku. Pokud se tak ve výše uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) rozhodne, musí splnit následující podmínky:

Zaslat písemné odstoupení na e-mail: obchod@anglickasezona.cz či poštou na adresu Nedvědovo náměstí 1, 147 00, Praha 4. Spotřebitel má možnost (nikoli nutnost) využít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy - odstoupení od smlouvy vzor.

Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení - zaslat zboží na adresu: Anglická Sezóna, Garden Season s.r.o., Nedvědovo náměstí 1, 147 00, Praha 4Zboží nesmí být poškozené ani použité. Zboží musí být (pokud možno) v původním obalu, musí být kompletní včetně všech příslušenství zejména včetně dodacího listu. Rovněž je třeba uvést bankovní spojení. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné za účelem základního vyzkoušení a seznámení se s vlastnostmi zboží. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.

Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze za zboží kupujícímu na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po odstoupení od smlouvy, ale ne dříve než fyzicky obdrží vrácené zboží, nebo dokud kupující neprokáže, že zboží odeslal. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

8. Závěrečná ustanovení

Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím je doporučeno řešit především přímo s prodávajícím. Kupující – spotřebitel má rovněž v případě neúspěchu osobního řešení sporu z kupní smlouvy či ze smlouvy o poskytování služeb právo obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporů – v tomto případě Českou obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů zde. Spotřebitel má rovněž právo spor řešit prostřednictvím platformy Evropské komise pro řešení sporů on-line - odkaz zde.

Prodávající se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data získaná od kupujících třetím osobám a že tato budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu prodávajícího za účelem udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Kupující dokončením objednávky (uzavřením smlouvy) dává prodávajícímu svolení k zasílání obchodních sdělení o obchodních nabídkách prodávajícího. Kupující má možnost kdykoli projevit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení a to e-mailem na adrese obchod@anglickasezona.cz.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. prosince 2020.